Jsme Vám k dispozici NON STOP: +420 732 660 706, dousova.v@seznam.cz

Pohřeb, a vše kolem něj

Jak postupovat při ztrátě Vašeho nejbližšího

Obřadní síň data-lazy-srcset=

Úmrtí doma

Vždy je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce zemřelého (tzv.ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte Vámi zvolenou pohřební službu.

Úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení

Ohledací list vystaví nemocniční lékař a zemřelý je převezen na patologii. Rodinným příslušníkům jsou předány osobní věci zesnulého. Pohřební služba zařizuje potřebné dokumenty a převoz.

Důležité upozornění: Může se stát, že je Vám personálem nebo někým jiným doporučována (někdy i vnucována) konkrétní pohřební služba. Výběr pohřební služby vždy záleží na Vašem rozhodnutí. Mějte na paměti, že i když má nemocnice smluvního partnera na převoz zesnulých, nejste povini sjednat pohřeb u této pohřební služby a pokud Vás někdo nutí jít k této pohřební službě jedná protizákoně, nedejte se.

Je vhodné se v rodině domluvit na těchto údajích

 • kdo bude objednavatelem obřadu
 • kde bude smuteční obřad
 • počet parte
 • množství květinových darů a nápisů na stuhy
 • zda budete chtít řečníka nebo kněze
 • zda potřebujete objednat autobus pro smuteční hosty

Při objednání pohřbu budete potřebovat

 • občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
 • rodný a oddací list zesnulého (je-li k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého – přineste sebou do naší kanceláře
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • zálohu na objednané služby

Než navštívíte naši pohřební službu

Pohřební služba data-lazy-srcset=

Důležité a potřebné informace pro pozůstalé

Nárok na pracovní volno je upraven zákoníkem práce. Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna na zařízení pohřbu a jeden placený den volna na pohřeb. Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb. Při zařizování pohřbu máte nárok ještě na jeden den volna navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti. Máte tedy nárok na nejvýše jeden den pracovního volna, pokud je zesnulým prarodič nebo vnuk, prarodič manžela nebo jiné osoby, která nepatří k uvedeným příbuzným, ale prokazatelně žila s Vámi v době úmrtí ve společné domácnosti. V tomto případě máte nárok na další den volna, pokud obstaráváte pohřeb těchto osob. Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele nebo potvrzení o vyřizování pohřbu Vám vystavíme na požádání.

Úmrtní list vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí a to do 30 pracovních dnů. Matrika zasílá úmrtní list doporučeně na adresu objednavatele pohřbu.

Urnička je k vyzvednutí do 14 dnů od konání obřadu nebo kremace v naší kanceláři, kde bylo sjednáno rozloučení nebo kremace. K vyzvednutí urny nebudete vyzváni. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu.

Nárok na vdovský a sirotčí důchod uplatňuje žadatel u správy sociálního zabezpečení
podle místa posledního trvalého bydliště žadatele

 

K žádosti o vdovský, vdovecký důchod se předkládá:
•    občanský průkaz vdovce – vdovy
•    oddací list
•    úmrtní list manžela – manželky

K žádosti o sirotčí důchod přikládá žadatel:
•    oddací list
•    úmrtní list
•    občanský průkaz žadatele
•    rodný list dítěte
•    potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. Dědické řízení zahajuje příslušný soud podle bydliště zemřelého na základě vyrozumění od matričního úřadu o jeho smrti. O výběru pověřeného notáře, který vyřizuje dědické řízení, rozhoduje vždy soud, v jehož pravomoci je celé dědické řízení. Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (zemřelého). Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů. V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je stanoveno jednorázovou dávkou ve výši 5 000 Kč.

Více informací ohledně pohřebného se dozvíte přímo na stránkách:
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pohrebne

 

Pohřebné, které bylo vypláceno ve výši 5 000,-Kč každému obstaravateli pohřbu, bylo zrušeno.

V případě úmrtí v nemocnici (v domově seniorů apod.) se může stát, že je Vám personálem nebo někým jiným doporučována (někdy i vnucována) konkrétní pohřební služba. Nenechte se ovlivnit, výběr pohřební služby vždy záleží na Vašem rozhodnutí. Mějte na paměti, že i když má nemocnice smluvního partnera na převoz zesnulých, nejste povini sjednat pohřeb u této pohřební služby a pokud Vás někdo nutí jít k této pohřební službě jedná protizákoně, nedejte se.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách.

 

Informační povinnost při vzniku sporu

 

Podle § 14 odst. (2) ZOS „v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Jste offline. Zkontrolujte připojení k internetu.