Jsme Vám k dispozici NON STOP: +420 732 660 706, dousova.v@seznam.cz

Informace pro pozůstalé

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí a to do 30 pracovních dnů. Matrika zasílá úmrtní list doporučeně na adresu objednavatele pohřbu.

Vyzvednutí urny

Urnička je k vyzvednutí do 14 dnů od konání obřadu nebo kremace v naší kanceláři, kde bylo sjednáno rozloučení nebo kremace. K vyzvednutí urny nebudete vyzváni. Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu.

Nárok na pracovní volno

Nárok na pracovní volno je upraven zákoníkem práce. Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna na zařízení pohřbu a jeden placený den volna na pohřeb. Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb. Při zařizování pohřbu máte nárok ještě na jeden den volna navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti. Máte tedy nárok na nejvýše jeden den pracovního volna, pokud je zesnulým prarodič nebo vnuk, prarodič manžela nebo jiné osoby, která nepatří k uvedeným příbuzným, ale prokazatelně žila s Vámi v době úmrtí ve společné domácnosti. V tomto případě máte nárok na další den volna, pokud obstaráváte pohřeb těchto osob. Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele nebo potvrzení o vyřizování pohřbu Vám vystavíme na požádání.

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Nárok na vdovský a sirotčí důchod uplatňuje žadatel u správy sociálního zabezpečení
podle místa posledního trvalého bydliště žadatele

K žádosti o vdovský, vdovecký důchod se předkládá:
•    občanský průkaz vdovce – vdovy
•    oddací list
•    úmrtní list manžela – manželky

K žádosti o sirotčí důchod přikládá žadatel:
•    oddací list
•    úmrtní list
•    občanský průkaz žadatele
•    rodný list dítěte
•    potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte

Dědické řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně. Dědické řízení zahajuje příslušný soud podle bydliště zemřelého na základě vyrozumění od matričního úřadu o jeho smrti. O výběru pověřeného notáře, který vyřizuje dědické řízení, rozhoduje vždy soud, v jehož pravomoci je celé dědické řízení. Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (zemřelého). Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů. V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.

Pohřebné

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je stanoveno jednorázovou dávkou ve výši 5 000 Kč.

Více informací ohledně pohřebného se dozvíte přímo na stránkách:
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pohrebne

Pohřebné, které bylo vypláceno ve výši 5 000,-Kč každému obstaravateli pohřbu, bylo zrušeno.

Důležité upozornění

V případě úmrtí v nemocnici (v domově seniorů apod.) se může stát, že je Vám personálem nebo někým jiným doporučována (někdy i vnucována) konkrétní pohřební služba. Nenechte se ovlivnit, výběr pohřební služby vždy záleží na Vašem rozhodnutí. Mějte na paměti, že i když má nemocnice smluvního partnera na převoz zesnulých, nejste povini sjednat pohřeb u této pohřební služby a pokud Vás někdo nutí jít k této pohřební službě jedná protizákoně, nedejte se.

Řešení spotřebitelských sporů

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Pokud prodávající provozuje internetové stránky, je třeba informaci o subjektu mimosoudního řešení sporů zveřejnit také na těchto stránkách.